• Polski
  • English
  • Deutsch

Ogólne Warunki Sprzedaży

MATERIAŁ

Wyroby produkowane są z piaskowca „Mucharz” lub z innych materiałów wcześniej uzgodnionych. Próbki wyrobów mogą się nieznacznie różnić kolorystycznie od produkowanych całych partii materiałów. Wydobywane i przerabiane materiały kamienne są pochodzenia naturalnego. Mogą w nich występować przebarwienia i drobne różnice w postaci subtelnego odcienia barwy, żyłki solnej, myszki, raczka, chmurki, plamki rdzy, margle, otwory owadzie, czy też różnice w uziarnieniu. Tego typu znaki są dowodem na naturalne pochodzenie produktu, nie są wadą, a zatem nie dają one podstaw do reklamacji lub zwrotu zakupionego artykułu, jak również nie powodują obniżenia ceny.

OFERTA, ZAMÓWIENIE

Na złożone przez klienta zapytanie firma przedstawia niezwłocznie pisemną ofertę zawierającą istotne warunki sprzedaży. W przypadku akceptacji przez klienta oferty wymagane jest pisemne złożenie zamówienia z określeniem numeru i daty oferty. Złożenie przez klienta zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem ogólnych warunków sprzedaży (dostępne na www.kamieniolom-mucharz.pl lub w siedzibie Firmy Polski Kamień Naturalny.). W przypadku przyjęcia zamówienia do realizacji podawany zostaje termin realizacji.

CENY, WARUNKI PŁATNOŚCI

Ceny transakcyjne na wyroby, usługi, opakowania bazują na aktualnym cenniku. W przypadku wyrobów nie objętych cennikiem ceny kalkulowane są indywidualnie. Obowiązują warunki płatności określone w przyjętym zamówieniu lub umowie, a w każdym innym przypadku przedpłata 30 % przed realizacją 70 % płatność przed odbiorem.

NORMY, ZNAKOWANIE

Nasza Firma produkuje wyroby zgodnie z normami PN-EN, normami polskimi, normami zakładowymi lub innymi uzgodnionymi z klientem. Znakujemy swoje wyroby zgodnie z wymaganiami dla wyrobów budowlanych oraz na życzenie klienta wystawia Deklarację zgodności.

ODBIÓR, REKLAMACJE

Klient zobowiązany jest do dokonania odbioru ilościowego w dacie dostawy i jakościowego nie później niż w terminie 3 dni od dostawy oraz niezwłocznego w tych datach pisemnego zawiadomienia Dostawcy o ujawnionym braku ilościowym lub wadzie jakościowej. Nasza Firma rozpatruje prawidłowo zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Koszty wszelkich czynności dokonanych celem rozpatrzenia reklamacji, która nie została uznana ponosi Klient. Zgłoszenie reklamacji pozostaje bez wpływu na obowiązek zapłaty ceny przez Klienta. Nie ponosimy odpowiedzialności za wady konstrukcyjne, będących konsekwencją błędów w dokumentacji technicznej inwestycji, wady spowodowane wadliwym użyciem (montażem) materiałów, wady powstałe podczas transportu. Reklamacji nie podlega: towar zamontowany, lub przemieszczony w inne miejsce niż adres dostawy.

PAKOWANIE, ZAŁADUNEK

Produkowane wyroby pakowane są na ogólnie przyjętych zasadach. Płyty nieobcinane pakowane są na stojakach, dostarczonych przez klienta; natomiast: płyty obcinane, kamień murowy specjalny, elementy formatowane na paletach jednorazowych. Bloki i bryły są układane na podkładach jednorazowych lub podkładach dostarczonych przez klienta. Zapewniamy klientowi bezpłatny załadunek towaru. Materiał sprzedawany luzem ładowany jest na pojazdy samowyładowcze. Wyroby pakowane na paletach, oraz na stojakach na samochody skrzyniowe.